Asocijacije – igra za vjeronauk i opću kulturu

 

ASOCIJACIJE ZA VJERONAUK – UČENJE KROZ IGRU

HRAM JORDAN PETAR PUSTINJA
SUBOTA – ŠABAT IVAN ŠIMUN 40
ČUDO GOLUB RIBARI HRAM
POSTELJA VODA ANDRIJA KRALJEVSTVA
OZDRAVLJENJE UZETOGA ISUSOVO KRŠTENJE APOSTOLI KUŠNJA U PUSTINJI
ISUS           KRIST

 

  A B C D
1 TEUTONCI KOLN GOTIKA CERULARIJE
2 IVANOVCI DUOMO ROSETA KARDINAL HUMBERT
3 MALTEŠKI RED SVETI DUJE DANTE AJA SOFIJA
4 TEMPLARI ZAGREBAČKA MICHELANGELO 1054.
KRIŽARI KATEDRALE UMJETNOST RASKOL
SREDNJOVJEKOVNA CRKVA

 

  A B C D
1 FRANJEVCI BOLOGNA VJEŠTICE SALADIN
2 DOMINIKANCI OXFORD ŠPANJOLSKA JERUZALEM
3 KARMELIĆANI SORBONA LOMAČA RICHARD LAVLJEG SRCA
4 BENEDIKTINCI PADOVA GALILEO GALILEI URBAN II.
REDOVNICI SVEUČILIŠTA INKVIZICIJA KRIŽARSKI RATOVI
SREDNJOVJEKOVNA CRKVA

 

  A B C D
1 PEPEO DOŠAŠĆE 18 – 60 POTOP
2 MASLINA LJUBIČICA RIBA KUŠNJA U PUSTINJI
3 SRIJEDA ŠTOLA VELIKI PETAK LUTANJE PUSTINJOM
4 OBRATI SE… MISNICA EUHARISTIJSKI 4 x 10
PEPELNICA LJUBIČASTA POST 40
K O R I Z M A

 

  A B C D
1 ŽRTVENIK MALI PRINC MEDITATIVNA LATINSKI
2 KALEŽ ENCIKLOPEDIJA ROCK HRVATSKI
3 STOL BIBLIJA NARODNA HEBREJSKI
4 AMPULICE MISAL OZBILJNA ARAMEJSKI
OLTAR KNJIGA GLAZBA JEZIK
L I T U R G I J A

 

  A B C D
1 NEDJELJA UZNESENJE BETLEHEM PROCESIJA
2 PASHA MARIJA MALI BOG POKAZNICA
3 VAZAM 15. 08. PASTIRI ČETVRTAK
4 JAJE SINJ JASLICE HOSTIJA
USKRS VELIKA GOSPA BOŽIĆ TJELOVO
Z A P O V J E D N I      B L A G D A N I

 

  A B C D
1 ŠEMA IZRAEL SVIJEĆA UČITELJ SUBOTA
2 SINAGOGA JUDA MAKABEJAC PROPOVJEDNIK STVARANJE
3 ŠAL HRAM ISUS SINGOGA
4 KADIŠ SVIJEĆNJAK GAMALIEL ODMOR
MOLITVA HANUKA RABIN ŠABAT
Ž I D O V S T V O

 

  A B C D
1 DRŽAVA ELIZABETEA VODA DJECA
2 GALILEJSKO JEZERO SVEĆENIK SVIJEĆA HRAM
3 RIJEKA NIJEM KUM HERODIJADA
4 MRTVO MORE PROROK KRVLJU VELIKI
JORDAN ZAHARIJA KRŠTENJE HEROD
I V A N        K R S T I T E LJ

 

  A B C D
1 RAMZES SIKSTINSKA KAPELA KRALJEVIĆ SAHARA
2 NIL DAVID OD WALLESA PIJESAK
3 PAPIRUS FIRENZA NA BIJELOM KONJU KAKTUS
4 MUMIJA PIETA VALIANT DEVA
EGIPAT MICHELANGELO PRINC PUSTINJA
M O J S I J E

 

  A B C D
1 DON IME SV. SALEZIJANCI
2 FRA EVANĐELIST FRANE ITALIJA
3 POP SVETAC DOMINIK MARIJA POMOĆNICA
4 PATER APOSTOL MARTIN PLATNO
SVEĆENIK IVAN SVETAC TORINO
IVAN  DON   BOSCO

 

  A B C D
1 KRALJ BISKUPIJA ŠIBENIK GVOZD
2 KOLODVOR BENEDIKTINCI MLEČANI ZADNJI
3 LIVNO ŠUPLJA CRKVA IV. RATNIK
4 PRVI PLOČA HRM STIJENA
TOMISLAV ZVONIMIR PETAR KREŠIMIR IV. PETAR SVAČIĆ
H R V A T S K I      K R A LJ E V I
  A B C D
1 MANASTIRINE ZNANSTVENIK SARKOFAG SVEĆENIK
2 KAPLJAČ ISKOPINE STJEPAN DRŽISLAV DOMINUS
3 AMFITEATAR EGIPAT GOSPIN OTOK GOSPODNJI
4 ANASTAZIJE INDIJANA JONES MIHAJLO KREŠIMIR II. BOSCO
SOLIN ARHEOLOG KRALJICA JELENA DON
D O N      F R A N E      B U L I Ć
  A B C D
1 RED JADRO DOMAGOJ PEACE
2 MONTE CASINO OTOK MISLAV RAT
3 ORA ET LABORA SV. DUJE BRANIMIR GOLUB
4 EVROPA JELENA VIŠESLAV MASLINA
BENEDIKTINCI SOLIN KNEZ MIR
K N E Z       T R P I M I R
 

 

  A B C D
1 DIOKLECIJAN JAKOV GOTIKA OPEKA
2 ANDRIJA BUVINA JURAJ DALMATINAC STEPINAC KUPOLA
3 IVAN RAVENJANIN GLAVE KUHARIĆ APOSTOLI
4 DUJAM 15. ST. ZAGREB ĐAKOVO
SVETI DUJE SVETI JAKOV UZNESENJE BDM SVETI PETAR
H R V A T S K E       K A T E D R A L E
    A B C D
1 ISTOČNI GRIJEH KRUH LEOPOLD MANDIĆ KANA
2 IME PRVA GRIJEH MUŠKO
3 KUM VELIKI ČETVRTAK IVAN NEPOMUK ŽENSKO
4 VODA TJELOVO TAJNA HENRIK 8
KRŠTENJE PRIČEST ISPOVIJED ŽENIDBA
S A K R A M E N T I
  A B C D
1 ZAKON SARA ZLATO KOVČEG SAVEZA
2 5 NOMAD 7 ZOROBABEL
3 IZLAZAK TERAH HRAM 70
4 LEV VJERA HANUKA SALOMON
TORA ABRAHAM MENORA HRAM
Ž I D O V S T V O
    A B C D
1 SAMOTANJAK ITALIJA KUKULJICA PJESMA STVOROVA
2 SIVI KLARA FRA OTPAD
3 ČOPOR POTRES HABIT ŠUMA
4 GLADAN EKUMENSKI SUSRET UJAK VODA
VUK ASSIZ FRANJEVAC EKOLOGIJA
S V E T I     F R A NJ O    A S I Š K I
  A B C D
1 IGNACIJE PROPOVIJED SIROMAŠTVO ILIJA
2 MISIJE ŠPANJOLSKA HABIT KARMEL
3 MATTEO RICCI TOMA AKVINSKI CELIBAT BOSONOGI
4 JEZUITI OZANA KOTORSKA POSLUŠNOST MALA TEREZIJA
ISUSOVCI DOMINIKANCI FRANJEVCI KARMELIĆANI
R E D O V N I C I
  A B C D
1 KNJIGA MEŠIJAH POSTANAK IVAN
2 KS MESIJA B REŠID LOGOS
3 JERONIM POMAZANIK NEBO BIJAŠE
4 1300-100 ISUS ZEMLJU KOD BOGA
BIBLIJA KRIST U POČETKU U POČETKU
R I J E Č       B O Ž J A
  A B C D
1 CARIGRAD PAPA KALVINI 1962 .- 1965.
2 PATRIJARH NIJE PETI LUTERANI SABOR
3 PRAVOSLAVNI NIJE SEDMI EVANGELICI KONCIL
4 KRŠĆANIN SAVAO METODISTI VATIKAN
ATENAGORA PAVAO 6 PROTESTANTI II. VATIKANSKI
E K U M E N I Z A M
  A B C D
1 SV. PETAR LEON X. MAJKA VUKA ŽIVOT
2 DRŽAVA IVAN XXIII. ZVIJER BOG
3 ZASTAVA PIO XII. SV. FRANJO RAJ
4 MUZEJI IVAN PAVAO I. ČOPOR POKOJ
VATIKAN PAPA VUČICA “VJEČNI”
R I M
  A B C D
1 SUZE GOLGOTA GETSEMANI DVORANA
2 SEDAMDESETA BRDO MASLINE 13
3 ZAPADNI ZID KRIŽ CEDRON PASHA
4 HRAM VIA DOLOROSA KRVAVI ZNOJ DA VINCI
ZID PLAČA KALVARIJA MASLINSKA GORA ZADNJA VEČERA
J E R U Z A L EM
  A B C D
1 ISTOČNI STVORITELJ ADAM 1.11.
2 OSOBNI KRIST HOMO SAPIENS ČISTOĆA
3 LAKI I TEŠKI DUH SVETI RAZUM RAJ
4 SEDAM LJUBAV ISUS IZ NAZARETA ANTE
GRIJEH BOG ČOVJEK SVETOST
S L O B O D A

JOŠ ASOCIJACIJA ZA VJERONAUK STR. 2    

 

Please wait...