Pravilnik o vrednovanju – pročišćeni tekst

Pravilnik o načinima postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi 2019 pročišćeni tekst preuzet sa ucenici.com

pravilnik o vrednovanju u natuknicama:

Postignuća se vrednuju različitim metodama u skladu s predmetnim kurikulumima,  poštujući učenikovu osobnost i dajući svakome učeniku jednaku priliku.

– učenici s teškoćama – vrednuje se odnos prema radu i zadacima te odgojnim vrijednostima primjereno teškoći i osobnosti, a ocjenu treba popratiti opisno.

– inicijalno provjeravanje može se provesti na početku nastavne godine ali bez ocjene – rezultat u bilješke o praćenju učenika. Ne ocjenjuje se gradivo koje je obrađeno prethodne godine.

– usmeno provjeravanje su svi usmeni oblici provjere postignute razine kompetencija ostvarenosti odgojno-obrazovnih ishoda učenika koji rezultiraju ocjenom. Može se provoditi na svakom nastavnome satu bez najave ali ne dulje od 10 min po učeniku.

– pisano provjeravanje –  svi oblici provjere koji rezultiraju ocjenom učenikovog pisanoga uratka. – obavijestiti učenike o opsegu sadržaja i odgojno-obrazovnim ishodima koji će se provjeravati i načinu provođenja pisane provjere.

1 pisana provjera dnevno, a 4 tjedno najviše. Najaviti najmanje mjesec dana prije provjere i termin upisati u Razrednu knjigu. (Da, vremenik je ukinut jer se čl. 10 briše)

Paziti na datum – usmena kad je učenik odgovarao a pismena kad je pisan rad.

pisane provjere koje se provode sa svrhom vrednovanja za učenje ili vrednovanja kao učenje nije potrebno najavljivati

Ponavljanje pisane provjere provodi se u redovnoj nastavi nakon što učitelj ocijeni da postignuća učenika nisu dovoljna za nastavak poučavanja i učenja – dogovoriti s razrednikom i SRS ponavljanje provjere (i ponavljanje gradiva ili dopunsku nastavu…)

Zaključna ocjena na kraju nastavne godine ne mora proizlaziti iz aritmetičke sredine osobito ako je učenik pokazao napredak u II.  polugodištu.

Učitelj svakog nastavnoga predmeta je na početku i tijekom nastavne godine dužan upoznati učenike s elementima vrednovanja, ishodima, kompetencijama, razinom dobar ostvarenosti iz kurikuluma nastavnog predmeta, planiranim metodama vrednovanja te planiranoj učestalosti vrednovanja, a vrednovanje postignuća učenika s teškoćama dužan je uskladiti s preporukama stručnih suradnika.

Prvo polugodište prvog razreda se vrednuje ali ne ocjenjuje

– u rubriku bilježaka u imeniku upisuje se samo zapažanja koja su učitelju u praćenju učenika uočljiva, učeniku i roditelju razumljiva te koja učitelju mogu pomoći u konačnome ocjenjivanju uspjeha u nastavnome predmetu

– ocjenjuje se javno u razrednome odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini. Učitelj je dužan svaku ocjenu javno priopćiti i obrazložiti učeniku i priopćenu ocjenu upisati u imenik u za to odgovarajući odjeljak.

Ocijenjeni pisani rad i druge vrste radova, učitelj je dužan dati učeniku (i roditelju ako zatraži) na uvid i čuvati u školi do kraja školske godine (31.kolovoz)

Roditelj je dužan redovito dolaziti na roditeljske sastanke i individualne informativne razgovore s razrednikom po potrebi i predmetnim učiteljem

Termini informativnih razgovora za sve učitelje objavljuju se na stranicama škole. Najmanje 3 roditeljska sastanka u godini.

U posljednja dva tjedna prije završetka nastavne godine ne organiziraju se roditeljski sastanci i individualni informativni razgovori.

Razrednik na prvome roditeljskom sastanku informira roditelje o odredbama Pravilnika, a na prvome nastavnome satu učenike.

Pravilnik je stupio na snagu 4. rujna 2019. čime prestaje važiti onaj iz 2014.

 

Please wait...