Noć u bijelom – božićna recitacija

Kako će daleko noćas duljina
putova segnuti!…
Svijet će od Božje ljubavi širi
postati!…
Noć će se bjelinom zaliti i preko nas protegnuti,
i budna ostati!

Ona će bdjeti nad dolaskom
Boga, koji će saći,
svako će se tijelo s dolaska
njegova trznuti…
Udijeli tad blagoslov, Bože,
mojoj majci i mojoj braći
i potomcima, što će od ushita
stati u stajanju se smrznuti.

U mnogim će kućama sjati
svijeće, anđeli, liješnjaci,
mnogi će roditelji s djecom gladni
i žalosni biti…
Duboko će se skrušiti u kajanju
svi Božji grešnici
i ja – najveći…

U blagoslovljenom snijegu neka
zemlja pobijeli
i putevi do Tebe neka se ove noći
skrate,
da se grešnici, koji su se zemljom zanijeli,
k Tebi vrate.

Stjepan Hrastovec

Please wait...