Ponavljanje gradiva o božićnom vremenu putem jednostavne vježbe.
Poredaj sličice prema brojevima. Ispripovjedaj događaje prema sličicama.