Bašćanska ploča – tekst

Tekst sa Bašćanske ploče

“U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Ja opat Držiha pisah ovo o ledini koju dade Zvonimir, kralj hrvatski, u svoje dane svetoj Luciji. i svjedok mi župan Desimir Krbave Mratinac u Luci, Pribina poslanik u Vinodolu i Jakov na otoku. i tko to poreče, neka ga prokune Bog i 12 apostola i 4 evanđelista i sveta Lucija amen. A tko ovdje živi, neka moli za njih Boga. Ja opat Dobrovit sazidah ovu crkvu sa svojom braćom devetoricom u doba kneza Kuzme koji je vladao svojom krajinom. A bijaše to u vrijeme Mikula u Otočcu sa svetom Lucijom zajedno. “

AZ V’ IME OTCA I S(I)NA I SVETAGO DUHA AZ’
OPAT’ DR’ŽIHA PISAH SE O LEDNINE JuŽE
DA Z’V’NIM(I)R KRAL’ HR’VAT’SKI V’
DNI SVOE V’ SVETUJu LUCIJu I SVEDO –
MI ŽUPAN’ DESIMIRA KR’BAVE MARTIN’ V L(I) –
CE PRB’NEBŽA S’ POSL’ VIN(0)DOLE JaK(O)V’ V O-
TOCE DA IŽE TO POREČE KL’NI I BO(G) I *BI* AP(OSTO)LA I *G* E –
VANJELISTI I S(VE)TAJa LUCIJa AM(E)N’ DA IŽE SDE ŽIVE –
T’ MOLI ZA NE BOGA AZ OPAT’ DBROVIT’ Z’ –
DAH’ CREK’V’ SIJu I SVOEJu BRATIJu S DEV –
ETIJu V’ DNI K’NEZA KOS’M’TA OBLAD –
AJuĆAGO V’SU K’RAINU I BJeŠE V’ T’ DNI M –
IKULA V’ OTOČ’CI S’ SVETUJu LUCIJu V’ EDINO

Please wait...