ASOCIJACIJE ZA VJERONAUK I SLOBODNO VRIJEME – 6. RAZRED

 

ASOCIJACIJE ZA VJERONAUK – UČENJE KROZ IGRU
6. razred osnovne škole

  A B C D
1 TEUTONCI KOLN GOTIKA CERULARIJE
2 IVANOVCI DUOMO ROSETA KARDINAL HUMBERT
3 MALTEŠKI RED SVETI DUJE DANTE AJA SOFIJA
4 TEMPLARI ZAGREBAČKA MICHELANGELO 1054.
KRIŽARI KATEDRALE UMJETNOST RASKOL
SREDNJOVJEKOVNA CRKVA

 

  A B C D
1 FRANJEVCI BOLOGNA VJEŠTICE SALADIN
2 DOMINIKANCI OXFORD ŠPANJOLSKA JERUZALEM
3 KARMELIĆANI SORBONA LOMAČA RICHARD LAVLJEG SRCA
4 BENEDIKTINCI PADOVA GALILEO GALILEI URBAN II.
REDOVNICI SVEUČILIŠTA INKVIZICIJA KRIŽARSKI RATOVI
SREDNJOVJEKOVNA CRKVA
  A B C D
1 PEPEO DOŠAŠĆE 18 – 60 POTOP
2 MASLINA LJUBIČICA RIBA KUŠNJA U PUSTINJI
3 SRIJEDA ŠTOLA VELIKI PETAK LUTANJE PUSTINJOM
4 OBRATI SE… MISNICA EUHARISTIJSKI 4 x 10
PEPELNICA LJUBIČASTA POST 40
K O R I Z M A
  A B C D
1 ŽRTVENIK MALI PRINC MEDITATIVNA LATINSKI
2 KALEŽ ENCIKLOPEDIJA ROCK HRVATSKI
3 STOL BIBLIJA NARODNA HEBREJSKI
4 AMPULICE MISAL OZBILJNA ARAMEJSKI
OLTAR KNJIGA GLAZBA JEZIK
L I T U R G I J A
  A B C D
1 NEDJELJA UZNESENJE BETLEHEM PROCESIJA
2 PASHA MARIJA MALI BOG POKAZNICA
3 VAZAM 15. 08. PASTIRI ČETVRTAK
4 JAJE SINJ JASLICE HOSTIJA
USKRS VELIKA GOSPA BOŽIĆ TJELOVO
Z A P O V J E D N I      B L A G D A N I
  A B C D
1 RAMZES SIKSTINSKA KAPELA KRALJEVIĆ SAHARA
2 NIL DAVID OD WALLESA PIJESAK
3 PAPIRUS FIRENZA NA BIJELOM KONJU KAKTUS
4 MUMIJA PIETA VALIANT DEVA
EGIPAT MICHELANGELO PRINC PUSTINJA
M O J S I J E
  A B C D
1 DIOKLECIJAN JAKOV GOTIKA OPEKA
2 ANDRIJA BUVINA JURAJ DALMATINAC STEPINAC KUPOLA
3 IVAN RAVENJANIN GLAVE KUHARIĆ APOSTOLI
4 DUJAM 15. ST. ZAGREB ĐAKOVO
SVETI DUJE SVETI JAKOV UZNESENJE BDM SVETI PETAR
H R V A T S K E       K A T E D R A L E
  A B C D
1 ISTOČNI GRIJEH KRUH LEOPOLD MANDIĆ KANA
2 IME PRVA GRIJEH MUŠKO
3 KUM VELIKI ČETVRTAK IVAN NEPOMUK ŽENSKO
4 VODA TJELOVO TAJNA HENRIK 8
KRŠTENJE PRIČEST ISPOVIJED ŽENIDBA
S A K R A M E N T I
  A B C D
1 SAMOTANJAK ITALIJA KUKULJICA PJESMA STVOROVA
2 SIVI KLARA FRA OTPAD
3 ČOPOR POTRES HABIT ŠUMA
4 GLADAN EKUMENSKI SUSRET UJAK VODA
VUK ASSIZ FRANJEVAC EKOLOGIJA
S V E T I     F R A NJ O    A S I Š K I
  A B C D
1 IGNACIJE PROPOVIJED SIROMAŠTVO ILIJA
2 MISIJE ŠPANJOLSKA HABIT KARMEL
3 MATTEO RICCI TOMA AKVINSKI CELIBAT BOSONOGI
4 JEZUITI OZANA KOTORSKA POSLUŠNOST MALA TEREZIJA
ISUSOVCI DOMINIKANCI FRANJEVCI KARMELIĆANI
R E D O V N I C I
  A B C D
1 SV. PETAR LEON X. MAJKA VUKA ŽIVOT
2 DRŽAVA IVAN XXIII. ZVIJER BOG
3 ZASTAVA PIO XII. SV. FRANJO RAJ
4 MUZEJI IVAN PAVAO I. ČOPOR POKOJ
VATIKAN PAPA VUČICA “VJEČNI”
R I M

 

  A B C D
1 ŠVICARSKA GARDA SVETI VATIKAN SVETI
2 KAROL VOJTILA DOBRI VUČICA KEFA
3 1978. – 2005. BOG TIBER STIJENA
4 POLJSKA MOJ ROMA KRIŽ
IVAN PAVAO 2 OTAC RIM PETAR

P A P A

  A B C D
1 GOLUB OTAC ŠTAP ALBA
2 KRŠTENJE RIM MITRA ŠTOLA
3 SEDAM DAROVA PETAR “SOLI DIO” MISNICA
4 PEDESETNICA BENEDIKT XVI. MARIN BARIŠIĆ DON
DUH SVETI PAPA BISKUP SVEĆENIK

K A T O L I Č K A       C R K V A

  A B C D
1 KRUH PRVO ČITANJE MISNICA ČASNA
2 VINO PSALAM DON ORGULJE
3 IHS DRUGO ČITANJE ŽUPNIK NOTE
4 KALEŽ EVANĐELJE KAPELAN MJEŠOVITI
B PRIČEST SLUŽBA RIJEČI SVEĆENIK ZBOR

S V E T A       M I S A

  A B C D
1 200 DENARA GROB JEZERO GALILEJA
2 5 SMRT SAN KANA
3 2 RIBE LAZAR LAĐA VINO
4 12 KOŠARA BETANIJA VALOVI SVADBA
UMNAŽANJE KRUHA LAZAROVO USKRSNUĆE STIŠANA OLUJA VODA U VINO

I S U S O V A        Č U D E S A

  A B C D
1 LJUDI IZ GALILEJE PETAR BIJELI, CRNI, ŽUTI
2 MJESECI NIJE GALILEJKA IVAN DOBRI, LOŠI, ZLI
3 NE STARI NAZAREĆANIN MREŽA PRVI I DANAŠNJI
4 SUSRET NIJE JUDEJAC UDICA ŽIVI I MRTVI
MLADI GALILEJAC RIBAR LJUDI
I S U S   K R I S T

 

  A B C D
1 SUZE GOLGOTA GETSEMANI DVORANA
2 SEDAMDESETA BRDO MASLINE 13
3 ZAPADNI ZID KRIŽ CEDRON PASHA
4 HRAM VIA DOLOROSA KRVAVI ZNOJ DA VINCI
ZID PLAČA KALVARIJA MASLINSKA GORA ZADNJA VEČERA
J E R U Z A L EM
  A B C D
1 HOREB SVETO PISMO NIL 2 PLOČE
2 PUSTINJA SZ EGIPAT 10 RIJEČI
3 ZLATNO TELE TORA JITRO BOG
4 40 GODINA IZL GORUĆI GRM LJUDI
SINAJ IZLAZAK MOJSIJE SAVEZ
D E K A L O G
  A B C D
1 HOSANA POLJUBAC KRIŽ NEDJELJA
2 MASLINA VEČERA KALVARIJA MARIJA MAGDALENA
3 MAGARAC NOGE TRNOVA KRUNA NIJE OVDJE
4 PALMA GETSEMANI BIČ VAZAM
CVJETNICA VELIKI ČETVRTAK VELIKI PETAK USKRS
V E L I K I   T J E D A N

 

  A B C D
1 ISTOČNI STVORITELJ ADAM 1.11.
2 OSOBNI KRIST HOMO SAPIENS ČISTOĆA
3 LAKI I TEŠKI DUH SVETI RAZUM RAJ
4 SEDAM LJUBAV ISUS IZ NAZARETA ANTE
GRIJEH BOG ČOVJEK SVETOST
S L O B O D A

 

Please wait...